Taisyklės

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko UAB „Mano daktaras“, juridinio asmens kodas 303085208, PVM mokėtojo kodas LT100007884316, registracijos adresas Naugarduko g. 3, Vilnius, jos dukterinės įmonės bei filialai ir kiti asmenys (toliau drauge – manodaktaras.lt).

Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo UAB „Mano daktaras“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi interneto svetaine, kuri pasiekiama internetiniu adresu www.manodaktaras.lt (toliau – Svetainė), o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „manodaktaras.lt“ suteikia Lankytojams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai) įkelia informaciją apie save ir savo teikiamas sveikatos priežiūros ir (ar) kitas paslaugas, o Lankytojai, pasinaudodami Svetaine, gali užsiregistruoti vizitui pas gydytoją, nuotolinei konsultacijai ryšio priemonėmis ar kitoms paslaugoms. Svetainė skirta Lankytojams, kuriems yra suėję 16 metų.

1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi elektroniniu paštu, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, naudojimąsi informacinėmis ir elektroninėmis ryšių technologijomis, naudojimąsi informacinėmis ir elektroninėmis ryšių technologijomis, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kitą (toliau – Paslaugos). Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.3. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, „manodaktaras.lt“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Apie visus būsimus Taisyklių pasikeitimus ir (ar) papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti paskelbiant naująją Taisyklių redakciją Svetainėje ir sudarant techninę galimybę Lankytojams, pirmą kartą jungiantis prie Svetainės, esant naujai Taisyklių redakcijai, ją perskaityti ir patvirtinti. Tokia pačia tvarka, kaip ir Taisyklių pasikeitimo ir (ar) papildymo atveju, Lankytojai informuojami ir pasikeitus duomenų valdytojui.

2. Registracija, prisijungimo duomenys ir duomenys apie sveikatą

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėje, apimtį.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir suvedant Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis - vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas supranta, kad pateikęs neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis negalės užsiregistruoti pas sveikatos priežiūros specialistą arba jam nebus suteikta medicininė paslauga, arba Lankytojas negalės tinkamai naudotis kitomis Paslaugomis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. „manodaktaras.lt“ turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis „manodaktaras.lt“ turi teisę neregistruoti Lankytojo, arba, nepranešus Lankytojui, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis rūpinasi ir atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą, išskyrus atvejus, kai duomenys prarandami dėl „manodaktaras.lt“ kaltės.

2.5. Pasikeitus Prisijungimo duomenims, Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti atitinkamus Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė „manodaktaras.lt“ registruodamasis Svetainėje. Šalys susitaria, jog „manodaktaras.lt“ vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. „manodaktaras.lt“ jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pažeidžiant Lankytojo įsipareigojimą neatskleisti Prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.7. Lankytojas informuojamas, kad Prisijungimo duomenys, kuriuos Lankytojas pateikia registruodamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, įskaitant Lankytojo registraciją pas gydytoją, bus tvarkomi „manodaktaras.lt“ Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais. Lankytojas, norėdamas pabaigti registraciją, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika. Savo susipažinimą Lankytojas patvirtina varnele pažymėdamas laukelį:

„Patvirtinu, kad esu bent 16 metų amžiaus, susipažinau su Taisyklėmis bei Privatumo informacija ir juose pateikiama informacija man yra priimtina."

Kadangi „manodaktaras.lt“ gali tvarkyti sveikatos duomenis tik turėdamas Lankytojo laisvanorišką sutikimą, registracijos metu Lankytojo bus paprašyta savo sutikimą pažymėti varnele:

„Sutinku, kad "manodaktaras.lt" mano sveikatos duomenis tvarkytų Paslaugų, kaip jos aprašytos Taisyklėse, teikimo tikslu."

Lankytojas turi teisę nesutikti, tačiau tokiu atveju jis negalės registruotis Svetainėje ir gauti visų Paslaugų.

Pasirinkus nuotolinę asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo funkciją, Lankytojas bus identifikuojamas ir jam bus pateikiama informuoto paciento sutikimo forma. Sutikus su ja, Lankytojas galės užpildyti nuotolinės konsultacijos registracijos formą.

2.8. „manodaktaras.lt“ dės visas protingas pastangas, kad būtų užtikrinta jam perduotų Prisijungimo duomenų, duomenų apie sveikatą ir Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų apsauga nuo duomenų atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Joks internetinis ryšys nėra visiškai saugus, todėl Lankytojai privalo dalintis tik tokia informacija, kuri yra absoliučiai būtina norimoms Paslaugoms gauti. Jeigu Lankytojas turi ypatingai konfidencialios informacijos, kurios neteisėtas panaudojimas gali sukelti neigiamų pasekmių, Lankytojas privalo imtis papildomų atsargumo priemonių arba nesidalinti tokia informacija per Svetainę.

2.9. Prisijungimo duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir el. p. adresas – privalomi. Kiti prisijungimo duomenys: lytis, gyvenamosios vietos miestas, komentaras registruojantis pas gydytoją ir duomenys apie sveikatą (informacija apie vizitą pas gydytoją (gydytojo vardas, pavardė, specialybė, gydymo įstaigos kontaktinė informacija bei vizito data ir laikas, apsilankymų istorija pas gydytoją)) nėra privalomi, nebent to reikalauja sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įmonė į kurią Lankytojas registruojasi.

2.10. Lankytojui neišreiškus savo sutikimo dėl asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo, ir nepažymėjus Taisyklių 2.7. punkte nurodytos varnelės atitinkamame laukelyje, Registracija Svetainėje ir (ar) Lankytojo registracija pas gydytoją negalės būti tęsiama bei bus nutraukta, ir Lankytojas bus laikomas neužsiregistravusiu Svetainėje ir (ar) pas gydytoją.

2.11. Lankytojas turi teisę sutikti, kad Prisijungimo duomenys ir asmens duomenys apie sveikatą būtų tvarkomi „manodaktaras.lt“ rinkodaros tikslais vadovaujantis Privatumo taisyklėmis. Duomenimis apie sveikatą yra laikomi duomenys, susiję su Lankytojo sveikata, t. y. gydytojo pas kurį Lankytojas registruojasi duomenys (t. y. gydytojo vardas, pavardė, jo specialybė), sveikatos priežiūros įstaigos duomenys (t. y. sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje Lankytojui bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos po registracijos pas gydytoją, pavadinimas ir adresas), sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duomenys (t. y. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo data ir laikas), taip pat kiti Lankytojo pateikti asmens duomenys (t. y. lytis, gimimo data), kurių Lankytojas, viso Svetainės naudojimosi metu, pateikti neprivalo. Lankytojas sutikimą dėl šiame punkte nurodytų duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškia varnele pažymėdamas laukelį:

„Noriu gauti naujienas ir specialius pasiūlymus“

2.12. Jei Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, Lankytojas privalo nežymėti Taisyklių 2.11. punkte nurodytos varnelės atitinkame laukelyje. Tuo atveju, jei Lankytojas buvo išreiškęs Taisyklių 2.11. punkte nurodytą sutikimą dėl Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, tačiau Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, Lankytojas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu info@manodaktaras.lt ir nurodyti, kad nepageidauja, jog Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Lankytojas taip pat turi teisę atšaukti savo sutikimą Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu nurodydamas, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) SMS žinučių. Lankytojas tai pat gali atšaukti savo sutikimą, prisijungęs prie savo paskyros skiltyje “Mano informacija”.

2.13. Lankytojas, pateikęs per vidinę Svetainės susirašinėjimo sistemą „manodaktaras.lt“ prašymą pateikti informaciją (t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis), turi teisę sužinoti kokius asmens duomenis „manodaktaras.lt“ tvarko, iš kokių šaltinių gavo, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir (ar) buvo teikti, arba ar visi Lankytojo duomenys yra išsamūs ir teisingi. Asmuo, kuris nebeturi Svetainėje savo vardu registruotos paskyros, turi teisę kreiptis „manodaktaras.lt“ buveinės adresu asmeniškai pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (t. y. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Asmens tapatybės kortelę) ir pateikti prašymą pateikti informaciją dėl jo duomenų tvarkymo. „manodaktaras.lt“ gavęs tokį Lankytojo paklausimą, jam atsako, ar su Lankytoju susiję duomenys yra tvarkomi ir pateikia Lankytojo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Lankytojo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

2.14. Jeigu susipažinęs su savo duomenimis Lankytojas nustato, kad Prisijungimo duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Lankytojas turi teisę kreiptis į „manodaktaras.lt“ elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Asmuo, kuris nebeturi Svetainėje savo vardu registruotos paskyros, ir gavęs iš „manodaktaras.lt“ atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Lankytojas, kuris naudojasi „manodaktaras.lt“ prisiregistravęs, Prisijungimo duomenis ir duomenys apie sveikatą koreguoja, papildo ar naikina pats prisijungęs prie savo asmeninio profilio. „manodaktaras.lt“ turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Prisijungimo duomenis ir duomenys apie sveikatą arba stabdyti duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Lankytojo, kuris kreipėsi, asmenybę.

2.15. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Lankytojas ar kitas asmuo gali kreiptis į „manodaktaras.lt“ elektroninio pašto adresu info@manodaktaras.lt.

3. Svetainės keitimas ir Paslaugų ribojimas

3.1. „manodaktaras.lt“ tobulindamas Svetainę ir (ar) Paslaugas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją. Tuo atveju, kai keičiant Svetainę ar Paslaugas Lankytojas jau anksčiau buvo užsiregistravęs mokamoms nuotolinėms Paslaugoms, Lankytojui taikoma jo atliktos registracijos mokamoms nuotolinėms Paslaugoms metu galiojusi tvarka arba, jei tai techniškai neįmanoma, apie naujus pakeitimus Lankytojas yra informuojamas iš anksto, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki mokamos nuotolinės Paslaugos teikimo pradžios. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „manodaktaras.lt“ niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui.

3.2. Pagrįstais atvejais, nustačius Lankytojo piktnaudžiavimą ar neteisėtą elgesį, „manodaktaras.lt“, įspėjęs Lankytoją ne mažiau kaip prieš 1 dieną ir nurodydamas priežastis (o jei Lankytojas jau anksčiau yra užsiregistravęs mokamoms nuotolinėms paslaugoms, kartu pateikiant informaciją dėl galimybės naudotis tokiomis nuotolinėmis mokamomis Paslaugomis) turi teisę:

3.2.1. panaikinti ir (ar) keisti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, įskaitant komentarus, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine pažeidžia šias Taisykles, ypač jų 4.4.1.-4.4.7. ir 4.5.2.-4.5.4. punktus, ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

3.2.2. apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ar jos dalį bei naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

3.3. „manodaktaras.lt“ turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui.

3.4. Šalys susitaria, kad „manodaktaras.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą. Lankytojams, kurie per Svetainę yra iš anksto užsiregistravę mokamoms nuotolinėms vaizdo konsultacijoms, „manodaktaras.lt“ išsiunčia pranešimus apie planuojamą Svetainės veiklos nutraukimą ir Lankytojo užsakytų mokamų nuotolinių vaizdo konsultacijų teikimo tvarką ne vėliau kaip prieš 7 d. iki Svetainės veiklos nutraukimo dienos.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis ir duomenis apie sveikatą Svetainėje nurodytu būdu.

4. Svetainės naudojimosi sąlygos

4.1. „manodaktaras.lt“ teikia šių Taisyklių 1.1 ir 1.2 punktuose numatytas informacinių technologijų paslaugas. Nei viena šių Taisyklių ar Svetainės nuostata negali būti interpretuojama kaip „manoDaktaras.lt“ dalyvavimas nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir/ar konsultacijų teikime. „manodaktaras.lt“ nedalyvaus tarp Svetainės Lankytojų ir sveikatos priežiūros specialistų sudaromuose sandoriuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, „manodaktaras.lt“ nekils jokių teisių ir pareigų, susijusių su tokiais sandoriais tarp sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų. „manodaktaras.lt“ yra techninio sprendimo teikėjas ir negali garantuoti, jog asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos, kad jos bus suteiktos laiku ir kokybiškai. Šios Taisyklės nesukuria ir „manodaktaras.lt“ neprisiima jokios atsakomybės už tinkamą tokių paslaugų suteikimą ir/ar dėl paslaugų suteikimo/nesuteikimo padarytą žalą. Visi skundai dėl paciento teisių pažeidimo ir/ar dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo, o taip pat bet kokios pretenzijos, susijusios su asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kurias Lankytojas užsisakė per Svetainę ar Svetainės pagalba, privalo būti sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

4.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne „manodaktaras.lt“, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią Lankytojas siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, ir su tuo susijusius teisinius santykius.

4.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.4. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.4.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

4.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, prieštarauja viešajai tvarkai ir visuotinai pripažintiems moralės ir dorovės principams, arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę „manodaktaras.lt“;

4.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant „manodaktaras.lt“ darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.4.6. savavališkai reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.4.7. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

4.5. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

4.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.5.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.5.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.5.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.6. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, „Manddaktaras.lt“ įgyja teisę taikyti šių Taisyklių 3.2. punkte nurodytas priemones. Lankytojas sutinka, kad „manodaktaras.lt“ vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį „manodaktaras.lt“ sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „manodaktaras.lt“ nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl „manodaktaras.lt“ neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.9. Užsiregistravus nuotolinei konsultacijai telefonu, Lankytojas sutartu laiku sulauks skambučio iš pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto. Lankytojas privalo iš anksto užtikrinti, kad jo naudojama įranga bus veikianti ir tinkama pokalbiui telefonu palaikyti (pvz., bus pakankama suma lėšų telefono sąskaitoje, bus pakrauta telefono aparato baterija ir pan.), telefono numeris bus galiojantis ir pats Lankytojas nebus trukdomas pašalinių visos konsultacijos metu. Dėl sveikatos duomenų saugumo, nerekomenduojama konsultaciją telefonu daryti viešose vietose.

4.10. Užsiregistravus nuotolinei vaizdo konsultacijai, Lankytojas sutartu laiku privalo prisijungti prie savo paskyros „manodaktaras.lt“ Svetainėje, per kurią bus teikiama sveikatos priežiūros specialisto konsultacija. Lankytojas, norėdamas gauti konsultaciją nuotoliniu vaizdo perdavimo būdu, privalo iš anksto užtikrinti, kad jo turima įranga ir ryšys atitinka šiuos parametrus: kompiuteris, planšetinis kompiuteris, ar išmanusis telefonas su interneto naršyklės programa Chrome, prijungtas prie stabiliai veikiančio interneto ryšio. Lankytojas taip pat privalo užtikrinti, kad visos konsultacijos metu jis nebus trukdomas pašalinių žmonių. Dėl sveikatos duomenų apsaugos, nerekomenduojama naudotis vaizdo konsultacija viešose vietose.

4.11. Sveikatos priežiūros įstaigai pageidaujant, nuotolinės konsultacijos informacinėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis gali būti įrašomos. Apie tai Lankytojas bus įspėjamas atskirai.

4.12. Kai kurios Paslaugos Svetainėje gali būti mokamos, apie tai Lankytojas bus informuotas iš anksto, prieš registruojantis Paslaugai gauti, nurodant „Ši paslauga yra mokama“ bei atitinkamą Paslaugos kainą. Apmokėjimas už mokamą Paslaugą turi būti atliktas prieš pradedant naudotis mokama Paslauga, todėl registracija mokamoms paslaugoms bus laikoma baigta tik gavus apmokėjimo patvirtinimą iš finansų įstaigos. Lankytojui nusprendus atšaukti savo registraciją mokamoms Paslaugoms gauti, jam bus sugrąžinta 90% sumokėtos konsultacijos sumos, su sąlyga, kad mokama Paslauga atšaukiama likus ne mažiau kaip 24 val. iki sutarto Paslaugos laiko. Paslaugų atšaukimas vykdomas prisijungus per savo paskyrą "manodaktaras.lt" Svetainėje ir pasirinkus „Atšaukti vizitą“ nuorodą.

4.13. Kadangi „manodaktaras.lt“ neturi teisinės prievolės aktyviai stebėti Svetainėje skelbiamo Turinio ar teisinės prievolės aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą, gali pasitaikyti atvejų, kai tam tikra Svetainėje skelbiama informacija gali būti neteisėta. Tokiu atveju Lankytojas ar bet kuri kitas asmuo, manantis, kad Svetainėje yra skelbiama neteisėta informacija, turi teisę kreiptis į „manodaktaras.lt“ pateikdamas pranešimą, į kurį „manodaktaras.lt“ reaguos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir, nustatęs, kad informacija yra neteisėta, panaikins galimybę tokią informaciją pasiekti.

5. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį

5.1. Lankytojas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas informuojamas, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas „manodaktaras.lt“ 2 metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų nuostatomis, gali būti saugomi trumpesnį laikotarpį).

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis "manodaktaras.lt“ ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų „manodaktaras.lt“.

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne „manodaktaras.lt“, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

5.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad „manodaktaras.lt“ turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Lankytojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti „manodaktaras.lt“ nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

5.6. Daugiau informacijos apie atsiliepimų rašymą pateikiama „Atsiliepimų publikavimo ir administravimo taisyklėse“ esančiose Svetainėje.

6. Intelektinė nuosavybė

6.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško „manodaktaras.lt“ sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra „manodaktaras.lt“ nuosavybė arba „manodaktaras.lt“ juos teisėtai naudoja.

7. „manodaktaras.lt“ atsakomybės ribojimas

7.1. Kiek leidžia taikomi teisės aktai, „manodaktaras.lt“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Kai dėl Svetainės ir (ar) Paslaugų sutrikimų, kurie atsirado dėl „manodaktaras.lt“ kaltės, Lankytojui nėra pilnai suteikiama nuotolinė vaizdo konsultacija, už kurią Lankytojas jau yra sumokėjęs, Lankytojas privalo apie tai nedelsdamas informuoti „manodaktaras.lt“ ir tokiu atveju, Lankytojo pasirinkimu, „manodaktaras.lt“ arba kompensuoja Lankytojui jo už tokią konsultaciją sumokėtą sumą, arba suderina su Lankytoju naują laiką nuotolinei vaizdo konsultacijai suteikti.

7.2. „manodaktaras.lt“ jokiais atvejais nebus atsakingas už Svetainėje siūlomų sveikatos priežiūros specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir (ar) susijusių paslaugų kokybę ir (ar) tinkamą suteikimą.

7.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš „manodaktaras.lt“ pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. „manodaktaras.lt“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą, technines ar ryšio klaidas ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. „manodaktaras.lt“ neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

7.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „manodaktaras.lt“ nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

7.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „manodaktaras.lt“ niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.

7.7. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad „manodaktaras.lt“ niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl Lankytojo veiksmų, kurie pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, o tokiai atsakomybei atsiradus, Lankytojas įsipareigoja kompensuoti visą patirtą žalą.

8. Taikytina teisė

8.1. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9. Informacijos siuntimas

9.1. „manodaktaras.lt“ visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. „manodaktaras.lt“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „manodaktaras.lt“. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas „manodaktaras.lt“ serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainėje nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2. Šalys susitaria, jog „manodaktaras.lt“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo informavus Lankytoją šių Taisyklių 1.3. punkte nurodyta tvarka.

10.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

10.4. Visi tarp Lankytojo ir „manodaktaras.lt“ kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.