Taisyklės

Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato naudojimosi internetine svetaine www.manodaktaras.lt (toliau - Svetainė) ir mobiliąja programėle manodaktaras.lt (toliau - Programėlė) tvarką ir sąlygas. Taisyklės taip pat yra laikomos sutartimi, sudaroma tarp Jūsų (toliau - Lankytojas) ir Svetainę bei Programėlę administruojančios ir valdančios UAB „Mano daktaras“, juridinio asmens kodas 303085208, PVM mokėtojo kodas LT100007884316, registracijos adresas Naugarduko g. 3, Vilnius, jos dukterinių įmonių, filialų ir kitų susijusių asmenų (toliau drauge – manodaktaras.lt). Taisyklės yra taikomos visiems asmenims, apsilankiusiems ir (arba) besinaudojantiems bet kuriomis iš Svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. manodaktaras.lt suteikia Lankytojams virtualią erdvę, t. y. Svetainę ir (arba) Programėlę, kurioje sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai) įkelia informaciją apie save ir savo teikiamas sveikatos priežiūros ir (ar) kitas paslaugas, o Lankytojai, pasinaudodami Svetaine ir (arba) Programėle, gali užsiregistruoti vizitui pas gydytoją, nuotolinei konsultacijai ryšio priemonėmis ar kitoms paslaugoms. Svetainė ir (arba) Programėlė skirta Lankytojams, kuriems yra suėję 16 metų.

1.2. Naudojimasis Svetaine ir (arba) Programėle šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės ir (arba) Programėlės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje ir (arba) Programėlėje, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi elektroniniu paštu, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, naudojimąsi informacinėmis ir elektroninėmis ryšių technologijomis, naudojimąsi informacinėmis ir elektroninėmis ryšių technologijomis, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kitą (toliau – Paslaugos). Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine ir (arba) Programėle.

1.3. Kadangi Paslaugos ir Svetainė ir (arba) Programėlė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine ir (arba) Programėle, manodaktaras.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Apie visus būsimus Taisyklių pasikeitimus ir (ar) papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti paskelbiant naująją Taisyklių redakciją Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir sudarant techninę galimybę Lankytojams, pirmą kartą jungiantis prie Svetainės ir (arba) Programėlės, esant naujai Taisyklių redakcijai, ją perskaityti ir patvirtinti. Tokia pačia tvarka, kaip ir Taisyklių pasikeitimo ir (ar) papildymo atveju, Lankytojai informuojami ir pasikeitus duomenų valdytojui.

2. Registracija, prisijungimo duomenys ir duomenys apie sveikatą

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje ir (arba) Programėlėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėje ir (arba) Programėlėje, apimtį.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje ir (arba) Programėlėje prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir suvedant Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis - vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys).

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas supranta, kad pateikęs neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis negalės užsiregistruoti pas sveikatos priežiūros specialistą arba jam nebus suteikta medicininė paslauga, arba Lankytojas negalės tinkamai naudotis kitomis Paslaugomis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. manodaktaras.lt turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis manodaktaras.lt turi teisę neregistruoti Lankytojo, arba, nepranešus Lankytojui, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis rūpinasi ir atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ir (arba) Programėlės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą, išskyrus atvejus, kai duomenys prarandami dėl manodaktaras.lt kaltės.

2.5. Pasikeitus Prisijungimo duomenims, Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti atitinkamus Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė manodaktaras.lt registruodamasis Svetainėje ir (arba) Programėlėje. Šalys susitaria, jog manodaktaras.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. manodaktaras.lt jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pažeidžiant Lankytojo įsipareigojimą neatskleisti Prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.7. Lankytojas informuojamas, kad Prisijungimo duomenys, kuriuos Lankytojas pateikia registruodamasis Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, įskaitant Lankytojo registraciją pas gydytoją, bus tvarkomi manodaktaras.lt Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais. Lankytojas, norėdamas pabaigti registraciją, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika. Savo susipažinimą Lankytojas patvirtina varnele pažymėdamas laukelį:

„Patvirtinu, kad esu bent 16 metų amžiaus, susipažinau su Taisyklėmis bei Privatumo informacija ir juose pateikiama informacija man yra priimtina."

Kadangi manodaktaras.lt gali tvarkyti sveikatos duomenis tik turėdamas Lankytojo laisvanorišką sutikimą, registracijos metu Lankytojo bus paprašyta savo sutikimą pažymėti varnele:

„Sutinku, kad manodaktaras.lt mano sveikatos duomenis tvarkytų Paslaugų, kaip jos aprašytos Taisyklėse, teikimo tikslu."

Lankytojas turi teisę nesutikti, tačiau tokiu atveju jis negalės registruotis Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir gauti visų Paslaugų.

Pasirinkus nuotolinę asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo funkciją, Lankytojas bus identifikuojamas ir jam bus pateikiama informuoto paciento sutikimo forma. Sutikus su ja, Lankytojas galės užpildyti nuotolinės konsultacijos registracijos formą.

2.8. manodaktaras.lt dės visas protingas pastangas, kad būtų užtikrinta jam perduotų Prisijungimo duomenų, duomenų apie sveikatą ir Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų apsauga nuo duomenų atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Joks internetinis ryšys nėra visiškai saugus, todėl Lankytojai privalo dalintis tik tokia informacija, kuri yra absoliučiai būtina norimoms Paslaugoms gauti. Jeigu Lankytojas turi ypatingai konfidencialios informacijos, kurios neteisėtas panaudojimas gali sukelti neigiamų pasekmių, Lankytojas privalo imtis papildomų atsargumo priemonių arba nesidalinti tokia informacija per Svetainę ir (arba) Programėlę.

2.9. Prisijungimo duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir el. p. adresas – privalomi. Kiti prisijungimo duomenys: lytis, gyvenamosios vietos miestas, komentaras registruojantis pas gydytoją ir duomenys apie sveikatą (informacija apie vizitą pas gydytoją (gydytojo vardas, pavardė, specialybė, gydymo įstaigos kontaktinė informacija bei vizito data ir laikas, apsilankymų istorija pas gydytoją)) nėra privalomi, nebent to reikalauja sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įmonė į kurią Lankytojas registruojasi.

2.10. Lankytojui neišreiškus savo sutikimo dėl asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo, ir nepažymėjus Taisyklių 2.7. punkte nurodytos varnelės atitinkamame laukelyje, Registracija Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir (ar) Lankytojo registracija pas gydytoją negalės būti tęsiama bei bus nutraukta, ir Lankytojas bus laikomas neužsiregistravusiu Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir (ar) pas gydytoją.

2.11. Lankytojas turi teisę sutikti, kad Prisijungimo duomenys ir asmens duomenys apie sveikatą būtų tvarkomi manodaktaras.lt rinkodaros tikslais vadovaujantis Privatumo taisyklėmis. Duomenimis apie sveikatą yra laikomi duomenys, susiję su Lankytojo sveikata, t. y. gydytojo pas kurį Lankytojas registruojasi duomenys (t. y. gydytojo vardas, pavardė, jo specialybė), sveikatos priežiūros įstaigos duomenys (t. y. sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje Lankytojui bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos po registracijos pas gydytoją, pavadinimas ir adresas), sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duomenys (t. y. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo data ir laikas), taip pat kiti Lankytojo pateikti asmens duomenys (t. y. lytis, gimimo data), kurių Lankytojas, viso Svetainės ir (arba) Programėlės naudojimosi metu, pateikti neprivalo. Lankytojas sutikimą dėl šiame punkte nurodytų duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškia varnele pažymėdamas laukelį:

„Noriu gauti naujienas ir specialius pasiūlymus“

2.12. Jei Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, Lankytojas privalo nežymėti Taisyklių 2.11. punkte nurodytos varnelės atitinkame laukelyje. Tuo atveju, jei Lankytojas buvo išreiškęs Taisyklių 2.11. punkte nurodytą sutikimą dėl Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, tačiau Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, Lankytojas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu info@manodaktaras.lt ir nurodyti, kad nepageidauja, jog Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Lankytojas taip pat turi teisę atšaukti savo sutikimą Svetainės ir (arba) Programėlės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu nurodydamas, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) SMS žinučių. Lankytojas tai pat gali atšaukti savo sutikimą, prisijungęs prie savo paskyros skiltyje “Mano profilis”.

2.13. Lankytojas, pateikęs per vidinę Svetainės ir (arba) Programėlės susirašinėjimo sistemą manodaktaras.lt prašymą pateikti informaciją (t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis), turi teisę sužinoti kokius asmens duomenis manodaktaras.lt tvarko, iš kokių šaltinių gavo, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir (ar) buvo teikti, arba ar visi Lankytojo duomenys yra išsamūs ir teisingi. Asmuo, kuris nebeturi Svetainėje ir (arba) Programėlėje savo vardu registruotos paskyros, turi teisę kreiptis manodaktaras.lt buveinės adresu asmeniškai pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (t. y. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Asmens tapatybės kortelę) ir pateikti prašymą pateikti informaciją dėl jo duomenų tvarkymo. manodaktaras.lt gavęs tokį Lankytojo paklausimą, jam atsako, ar su Lankytoju susiję duomenys yra tvarkomi ir pateikia Lankytojo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Lankytojo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

2.14. Jeigu susipažinęs su savo duomenimis Lankytojas nustato, kad Prisijungimo duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Lankytojas turi teisę kreiptis į manodaktaras.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus. Asmuo, kuris nebeturi Svetainėje ir (arba) Programėlėje savo vardu registruotos paskyros, ir gavęs iš manodaktaras.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Lankytojas, kuris naudojasi manodaktaras.lt prisiregistravęs, Prisijungimo duomenis ir duomenys apie sveikatą koreguoja, papildo ar naikina pats prisijungęs prie savo asmeninio profilio. manodaktaras.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Prisijungimo duomenis ir duomenys apie sveikatą arba stabdyti duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Lankytojo, kuris kreipėsi, asmenybę.

2.15. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Lankytojas ar kitas asmuo gali kreiptis į manodaktaras.lt elektroninio pašto adresu info@manodaktaras.lt.

3. Svetainės ir (arba) Programėlės keitimas ir Paslaugų ribojimas

3.1. manodaktaras.lt tobulindamas Svetainę ir (arba) Programėlę ir (ar) Paslaugas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (arba) Programėlę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją. Tuo atveju, kai keičiant Svetainę ir (arba) Programėlę ar Paslaugas Lankytojas jau anksčiau buvo užsiregistravęs mokamoms nuotolinėms Paslaugoms, Lankytojui taikoma jo atliktos registracijos mokamoms nuotolinėms Paslaugoms metu galiojusi tvarka arba, jei tai techniškai neįmanoma, apie naujus pakeitimus Lankytojas yra informuojamas iš anksto, ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki mokamos nuotolinės Paslaugos teikimo pradžios. Lankytojas supranta ir sutinka, kad manodaktaras.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui.

3.2. Pagrįstais atvejais, nustačius Lankytojo piktnaudžiavimą ar neteisėtą elgesį, manodaktaras.lt, įspėjęs Lankytoją ne mažiau kaip prieš 1 dieną ir nurodydamas priežastis (o jei Lankytojas jau anksčiau yra užsiregistravęs mokamoms nuotolinėms paslaugoms, kartu pateikiant informaciją dėl galimybės naudotis tokiomis nuotolinėmis mokamomis Paslaugomis) turi teisę:

3.2.1. panaikinti ir (ar) keisti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės ir (arba) Programėlės Paslaugomis, įskaitant komentarus, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle pažeidžia šias Taisykles, ypač jų 4.4.1.-4.4.7. ir 4.5.2.-4.5.4. punktus, ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

3.2.2. apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir (arba) Programėlę ar jos dalį bei naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

3.3. manodaktaras.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui.

3.4. Šalys susitaria, kad manodaktaras.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės ir (arba) Programėlės veiklą. Lankytojams, kurie per Svetainę ir (arba) Programėlę yra iš anksto užsiregistravę mokamoms nuotolinėms vaizdo konsultacijoms, manodaktaras.lt išsiunčia pranešimus apie planuojamą Svetainės ir (arba) Programėlės veiklos nutraukimą ir Lankytojo užsakytų mokamų nuotolinių vaizdo konsultacijų teikimo tvarką ne vėliau kaip prieš 7 d. iki Svetainės ir (arba) Programėlės veiklos nutraukimo dienos.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis ir duomenis apie sveikatą Svetainėje ir (arba) Programėlėje nurodytu būdu.

4. Svetainės ir (arba) Programėlės naudojimosi sąlygos

4.1. manodaktaras.lt teikia šių Taisyklių 1.1 ir 1.2 punktuose numatytas informacinių technologijų paslaugas. Nei viena šių Taisyklių ar Svetainės ir (arba) Programėlės nuostata negali būti interpretuojama kaip manodaktaras.lt dalyvavimas nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir/ar konsultacijų teikime. manodaktaras.lt nedalyvaus tarp Svetainės ir (arba) Programėlės Lankytojų ir sveikatos priežiūros specialistų sudaromuose sandoriuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, manodaktaras.lt nekils jokių teisių ir pareigų, susijusių su tokiais sandoriais tarp sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų. manodaktaras.lt yra techninio sprendimo teikėjas ir negali garantuoti, jog asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos, kad jos bus suteiktos laiku ir kokybiškai. Šios Taisyklės nesukuria ir manodaktaras.lt neprisiima jokios atsakomybės už tinkamą tokių paslaugų suteikimą ir/ar dėl paslaugų suteikimo/nesuteikimo padarytą žalą. Visi skundai dėl paciento teisių pažeidimo ir/ar dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo, o taip pat bet kokios pretenzijos, susijusios su asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kurias Lankytojas užsisakė per Svetainę ir (arba) Programėlę ar Svetainės ir (arba) Programėlės pagalba, privalo būti sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

4.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne manodaktaras.lt, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią Lankytojas siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis, ir su tuo susijusius teisinius santykius.

4.3. Naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.4. Naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.4.1. naudotis Svetaine ir (arba) Programėle ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (arba) Programėlės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis;

4.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, prieštarauja viešajai tvarkai ir visuotinai pripažintiems moralės ir dorovės principams, arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę manodaktaras.lt;

4.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant manodaktaras.lt darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.4.6. savavališkai reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.4.7. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje ir (arba) Programėlėje, išskyrus atvejus, kai Svetainėje ir (arba) Programėlėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje ir (arba) Programėlėje nurodytu būdu.

4.5. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (arba) Programėlės ir (ar) Paslaugų:

4.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.5.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.5.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.5.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.6. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, manddaktaras.lt įgyja teisę taikyti šių Taisyklių 3.2. punkte nurodytas priemones. Lankytojas sutinka, kad manodaktaras.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį manodaktaras.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog manodaktaras.lt nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ar Paslaugomis, todėl manodaktaras.lt neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.9. Užsiregistravus nuotolinei konsultacijai telefonu, Lankytojas sutartu laiku sulauks skambučio iš pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto. Lankytojas privalo iš anksto užtikrinti, kad jo naudojama įranga bus veikianti ir tinkama pokalbiui telefonu palaikyti (pvz., bus pakankama suma lėšų telefono sąskaitoje, bus pakrauta telefono aparato baterija ir pan.), telefono numeris bus galiojantis ir pats Lankytojas nebus trukdomas pašalinių visos konsultacijos metu. Dėl sveikatos duomenų saugumo, nerekomenduojama konsultaciją telefonu daryti viešose vietose.

4.10. Užsiregistravus nuotolinei vaizdo konsultacijai, Lankytojas sutartu laiku privalo prisijungti prie savo paskyros manodaktaras.lt Svetainėje ir (arba) Programėlėje, per kurią bus teikiama sveikatos priežiūros specialisto konsultacija. Lankytojas, norėdamas gauti konsultaciją nuotoliniu vaizdo perdavimo būdu, privalo iš anksto užtikrinti, kad jo turima įranga ir ryšys atitinka šiuos parametrus: kompiuteris, planšetinis kompiuteris, ar išmanusis telefonas su interneto naršyklės programa Chrome, prijungtas prie stabiliai veikiančio interneto ryšio. Lankytojas taip pat privalo užtikrinti, kad visos konsultacijos metu jis nebus trukdomas pašalinių žmonių. Dėl sveikatos duomenų apsaugos, nerekomenduojama naudotis vaizdo konsultacija viešose vietose.

4.11. Nuotolinės konsultacijos informacinėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis nėra įrašomos. Sveikatos priežiūros įstaigai pageidaujant, nuotolinės konsultacijos informacinėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis gali būti įrašomos. Apie tai Lankytojas bus įspėjamas atskirai.

4.12. Kai kurios Paslaugos Svetainėje ir (arba) Programėlėje gali būti mokamos, apie tai Lankytojas bus informuotas iš anksto, prieš registruojantis Paslaugai gauti, nurodant „Jūs pasirinkote mokamą nuotolinę konsultaciją su gydytoju“ bei atitinkamą Paslaugos kainą. Apmokėjimas už mokamą Paslaugą turi būti atliktas prieš pradedant naudotis mokama Paslauga, todėl registracija mokamoms paslaugoms bus laikoma baigta tik gavus apmokėjimo patvirtinimą iš finansų įstaigos. Lankytojui nusprendus atšaukti savo registraciją mokamoms Paslaugoms gauti, jam bus sugrąžinta 90% sumokėtos konsultacijos sumos, su sąlyga, kad mokama Paslauga atšaukiama likus ne mažiau kaip 24 val. iki sutarto Paslaugos laiko. Paslaugų atšaukimas vykdomas prisijungus per savo paskyrą manodaktaras.lt Svetainėje ir (arba) Programėlėje ir pasirinkus „Atšaukti vizitą“ nuorodą.

4.13. Kadangi manodaktaras.lt neturi teisinės prievolės aktyviai stebėti Svetainėje ir (arba) Programėlėje skelbiamo Turinio ar teisinės prievolės aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, rodančiomis nelegalią veiklą, gali pasitaikyti atvejų, kai tam tikra Svetainėje ir (arba) Programėlėje skelbiama informacija gali būti neteisėta. Tokiu atveju Lankytojas ar bet kuri kitas asmuo, manantis, kad Svetainėje ir (arba) Programėlėje yra skelbiama neteisėta informacija, turi teisę kreiptis į manodaktaras.lt pateikdamas pranešimą, į kurį manodaktaras.lt reaguos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir, nustatęs, kad informacija yra neteisėta, panaikins galimybę tokią informaciją pasiekti.

5. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį

5.1. Lankytojas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje ir (arba) Programėlėje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas informuojamas, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas manodaktaras.lt 2 metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje ir (arba) Programėlėje (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų nuostatomis, gali būti saugomi trumpesnį laikotarpį).

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis manodaktaras.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų manodaktaras.lt.

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne manodaktaras.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis.

5.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad manodaktaras.lt turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Lankytojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti manodaktaras.lt nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

6. Atsiliepimų publikavimo ir administravimo manodaktaras.lt svetainėje ir programėlėje taisyklės

6. Atsiliepimų publikavimo ir administravimo manodaktaras.lt svetainėje ir programėlėje taisyklės.

6. 1. Atsiliepimą gali palikti, tik lankytojas prisijungęs prie savo paskyros manodaktaras.lt svetainėje ir (arba) programėlėje po įvykusio vizito.

6. 1.1. manodaktaras.lt platformoje skelbiami tik konkrečia paslauga pasinaudojusių vartotojų atsiliepimai.

6.2. Vartotojo kontaktinė informacija nebus rodoma svetainėje ir (arba) programėlėje, bus matoma tik atsiliepimo data.

6.3. Atsiliepimuose draudžiama talpinti žemiau išvardintą informaciją:

  • sąmoningai pateikti melagingą, dviprasmišką informaciją;
  • skelbti neetiškus, nekorektiškus ir per daug emocionalius atsiliepimus;
  • rašyti komentarus susijusius su kitų žmonių patirtimi ir įspūdžiais;
  • rašyti nekonstruktyvius ir nepagrįstus atsiliepimus bei kaltinimus;
  • įžeidinėti ar žeminti kitus asmenis, jų grupes ar profesijų atstovus;
  • vartoti necenzūrinę ir nenorminę leksiką;
  • kurstyti nacionalinę, rasinę neapykantą, išsakyti ekstremistines mintis;
  • publikuoti informaciją, kuri susijusi su komercinėmis paslaptimis;
  • reklamuoti trečiąsias šalis ir jų teikiamas paslaugas; publikuoti nuorodas į jų internetines svetaines, rašyti jų telefonų ir elektroninio pašto informaciją;
  • kitaip pažeisti manodaktaras.lt naudojimo taisykles.

6.4. Po įvykusio vizito, vartotojas gauna pranešimą su kvietimu palikti atsiliepimą apie jo vizitą.

6.5. Atsiliepimas svetainėje ir (arba) programėlėje patalpinamas tik po administratoriaus patvirtinimo. Atsiliepimų patikrinimas ir patvirtinimas gali užtrukti nuo 1 iki 2 darbo dienų.

6.6. manodaktaras.lt neprisiima atsakomybės už atsiliepimuose pateiktos informacijos tikslumą ir patikimumą.

6.7. manodaktaras.lt pasilieka teisę be jokių paaiškinimų nepublikuoti tam tikrų atsiliepimų ar jų dalies arba juos pašalinti.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Svetainęir (arba) Programėlę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje ir (arba) Programėlėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško manodaktaras.lt sutikimo.

7.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje ir (arba) Programėlėje yra manodaktaras.lt nuosavybė arba manodaktaras.lt juos teisėtai naudoja.

8. manodaktaras.lt atsakomybės ribojimas

8.1. Kiek leidžia taikomi teisės aktai, manodaktaras.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (arba) Programėlės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Kai dėl Svetainės ir (arba) Programėlės ir (ar) Paslaugų sutrikimų, kurie atsirado dėl manodaktaras.lt kaltės, Lankytojui nėra pilnai suteikiama nuotolinė vaizdo konsultacija, už kurią Lankytojas jau yra sumokėjęs, Lankytojas privalo apie tai nedelsdamas informuoti manodaktaras.lt ir tokiu atveju, Lankytojo pasirinkimu, manodaktaras.lt arba kompensuoja Lankytojui jo už tokią konsultaciją sumokėtą sumą, arba suderina su Lankytoju naują laiką nuotolinei vaizdo konsultacijai suteikti.

8.2. manodaktaras.lt jokiais atvejais nebus atsakingas už Svetainėje ir (arba) Programėlėje siūlomų sveikatos priežiūros specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir (ar) susijusių paslaugų kokybę ir (ar) tinkamą suteikimą.

8.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (arba) Programėlė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš manodaktaras.lt pusės dėl to, jog Svetainė ir (arba) Programėlė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. manodaktaras.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje ir (arba) Programėlėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą, technines ar ryšio klaidas ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

8.4. manodaktaras.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

8.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog manodaktaras.lt nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

8.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad manodaktaras.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle ar Paslaugomis.

8.7. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad manodaktaras.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl Lankytojo veiksmų, kurie pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (arba) Programėle ir (ar) Paslaugomis, o tokiai atsakomybei atsiradus, Lankytojas įsipareigoja kompensuoti visą patirtą žalą.

9. Taikytina teisė

9.1. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10. Informacijos siuntimas

10.1. manodaktaras.lt visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

10.2. manodaktaras.lt neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš manodaktaras.lt. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas manodaktaras.lt serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

10.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainėje ir (arba) Programėlėje nurodytais kontaktiniais adresais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

11.2. Šalys susitaria, jog manodaktaras.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo informavus Lankytoją šių Taisyklių 1.3. punkte nurodyta tvarka.

11.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje ir (arba) Programėlėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

11.4. Visi tarp Lankytojo ir manodaktaras.lt kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.