Akcijų taisyklės

Interneto svetainė ManoDaktaras.lt priklauso UAB „Mano Daktaras“, juridinio asmens kodas 303085208, buveinės adresas Naugarduko g. 3, Vilnius (toliau – „Bendrovė“), o šios taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką interneto svetainės ManoDaktaras.lt skiltyje „Akcijos“ (toliau vadinama „Interneto Svetainė“).

Sutarčių sudarymas

Informuojame, kad Bendrovė neteikia Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti paslaugų. Paslaugos teikėjas visais atvejais yra nurodomas prie kiekvienos Interneto Svetainėje pristatomos paslaugos (akcijos).

Bendrovė veikia kaip paslaugų teikėjo atstovas atstovavimo sutarčių pagrindu ir visas sutartis su trečiaisiais asmenimis sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

Užsakymo pateikimas

Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka svetainėje nurodytus veiksmus, vedančius iki pageidaujamos paslaugos apmokėjimo ir sumoka Bendrovei pageidaujamos pirkti paslaugos kainą. Bendrovei gavus apmokėjimą, pirkėjui elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Bendrovė gauna užsakymo pavedimą. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, paslaugos kainą ir naudojimo tvarką, mokėjimo tvarką, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.

Papildomos sąlygos

Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei el. paštu info@manodaktaras.lt arba telefonu + 370 687 72 956 (skambinti darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val.). Informacija apie klaidos ištaisymą suteikiama pirkėjo nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

Prekių bei paslaugų kokybė

Bendrovė nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Už paslaugų kokybę atsako konkrečios paslaugos pardavėjas. Paslaugos pardavėjas užtikrina, kad visos jo teikiamos paslaugos atitinka LR įstatymus bei teisės aktus.

Garantijos ir pinigų grąžinimas

Remiantis galiojančiais teisės aktais pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu paslaugos teikėjui per keturiolika dienų nuo paslaugos įsigijimo dienos.

Pinigai gali būti grąžinami, jei:

  • Pasiūlymas atšaukiamas, pakeičiamos esminės pasiūlymo sąlygos ar kiti ManoDaktaras.lt arba Paslaugos teikėjo veiksmai sutrukdo pasinaudoti pasiūlymu;
  • Kreipiamasi raštu dėl pinigų grąžinimo per 14 dienų nuo pasiūlymo įsigijimo.

Pinigai nėra grąžinami, jei:

  • Pirkėjas (vartotojas) rezervuoja laiką paslaugai ir neįspėjęs Paslaugos teikėjo 1 darbo dieną prieš vizitą neatvyksta;
  • Pirkėjas (vartotojas) dėl paslaugos kreipiasi pasibaigus paslaugos suteikimo terminui ir / arba praėjus daugiau nei 14 d. nuo pasiūlymo įsigijimo.

Dėl sąskaitos faktūros

Sąskaitą fakūrą, jeigu reikia, išrašo galutinis paslaugos teikėjas, UAB „Mano daktaras“ yra tarpininkas.

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Reikia pagalbos?

info@manodaktaras.lt